Ποιοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι.

Σας γνωρίζουμε ότι η υπ’ αρίθμ. 162818/29-09-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία αφορά τη μετάταξη 308 μονίμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της χώρας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  993/9-10-2017/τ. Γ’ (ΑΔΑ: ΩΧΜ34653ΠΣ-ΖΓΥ).

το ΦΕΚ