Ενημέρωση στοιχείων στο myschool

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στοιχείων στο myschool

ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 7 παρ.2 & παρ.3 του Ν.3848/2010

Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι:

1.Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις/διαθέσεις των εκπαιδευτικών .
2.Οι Δ/ντές και οι Υπ/ντές των σχολικών μονάδων δεν έχουν εξαντλήσει το διδακτικό τους ωράριο.
3.Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση αντικειμένων στους εκπαιδευτικούς και σε κάποιες περιπτώσεις η αποτύπωση των αναθέσεων στο myschool είναι ανύπαρκτη.

Εφαρμόζοντας το ανωτέρω σχετικό:
1.Οι Διευθυντές και Υπ/ντές σχολικών μονάδων να αναλάβουν το πλήρες διδακτικό τους ωράριο και να ολοκληρώσουν τις καταχωρίσεις στο σύστημα myschool.

2.Οι Δ/νσεις Εκπ/σης στη συνέχεια, αφού προβούν στους απαραίτητους ελέγχους να απαντήσουν εγγράφως στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου

Λαμία 21/09/2017
Αριθ. Πρωτ. Φ.36.2/7270