Οδηγίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4δ του άρθρου 22 του ν. 4327/2015 ( Α΄ 50 ) σύμφωνα με τις οποίες οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου σύμφωνα με τις οποίες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο
όργανο.
Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου για την επιλογή των υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όσον αφορά στο κριτήριο της υπεραριθμίας αυτό κρίνεται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ