Τι αλλάζει στους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 που πλεονάζουν

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα (2-6-2017):
Στο άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17/τ. Α715-02-2017) προστίθεται το εδάφιο 5.α, ως ακολούθως:
5 α Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής δύναται εφόσον πλεονάζουν, ή και για την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου και εντός αυτού να διατίθενται σε Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους και την υποστήριξη αυτοτελών προγραμμάτων και δράσεων φυσικής αγωγής και άσκησης για όλους, τα οποία υλοποιούνται υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Α. και αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων εγκεκριμένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. τα οποία δύναται να υλοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Γ.Γ.Α.
Στους μονίμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στους οποίους θα γίνει ολική διάθεση ή και συμπλήρωση ωραρίου κατά τα ως άνω αναγραφόμενα, δεν επιτρέπεται ταυτόχρονα με τη διάθεση τους στα Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα:
α) να ασκούν προπονητικό έργο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αθλητικό σωματείο το οποίο είναι χρήστης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚ της διάθεσης τους και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
β) να αποτελούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών σωματείων της ανωτέρω περίπτωσης.
Οι διαθέσεις των ανωτέρω αναγραφόμενων περιπτώσεων θα γίνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε