13-06 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-epal από τα ΕΠΑΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-epal

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑΛ να συνδεθούν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και να δηλώσουν των αριθμό των τμημάτων ανά Τάξη, Τομέα και Ειδικοτήτα, τα οποία μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική σας μονάδα.

Τα στοιχεία αυτά θα ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή των μαθητών από το σύστημα e-epal.

Ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρας:

https://e-epal.minedu.gov.gr/#/school

Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς ΠΣΔ του σχολείου σας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο.

Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης