12-06 Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Θέμα : «Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το
σχολικό έτος 2017-2018»
Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 727/8-6-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΠΧΑ4653ΠΣ-
67Φ Προβολή αρχείου ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνονται «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων
αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος
2017-2018», σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του αρ.33 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016).
Υποβολή αιτήσεων από 12/6/2017 έως και 16/6/2017.
Έχετε τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
depps.minedu.gov.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Μοριοδότηση

διευκρινήσεις

αίτηση