22-02 Καθορισμός προσόντων για Ευρωπαϊκά Σχολεία και σχολεία Διεθνών Οργανισμών

Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής,διαδικασίας απόσπασης
προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών
το ΦΕΚ