Μετατάξεις εκπ/ών Δ.Ε./Π.Ε. σε θέσεις κατηγορίας προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

Διαβίβαση οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17) διατάξεων, που αφορούν στις μετατάξεις εκπ/ών Δ.Ε./Π.Ε. σε θέσεις κατηγορίας προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Α.
ΣΧΕΤ.:Η υπ΄αριθμ.πρωτ.59950/Ζ2/6-4-2017 (ΑΔΑ:ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) εγκύκλιος της Δ/νσης Προσωπικού Ανωτάτης Εκπ/σης, Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.59950/Ζ2/6-4-2017 της Δ/νσης Προσωπικού Ανωτάτης Εκπ/σης, Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού προς ενημέρωση όλων των εκπ/κών αρμοδιότητάς σας.
Αναλυτικά, μετά την τροποποίηση της παρ.7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-5-2016), οι μετατάξεις σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.& Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. & στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 (τ.Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Συγκεκριμένα στην παρ.4 περ. β του άρθρου 20 του Ν.4452/2017: « Η διάταξη της περίπτωσης α΄ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη του παρόντος αιτήσεις μετάταξης, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄83), για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.
Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης»
Επομένως οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποδεσμευτεί για συγκεκριμένες τους επιλογές (τμήματα ή σχολές) δεν χρειάζεται να αποδεσμευτούν εκ νέου από το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ, ως εκ τούτου στην υπηρεσία μας θα διαβιβάζονται μόνο νέες αιτήσεις ή αιτήσεις με επιπλέον επιλογές (τμήματα ή σχολές).
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση από το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ είναι η προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, του οικείου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Α.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Προβολή αρχείου