ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ

ΣΤΟ “ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ” ΤΟΥ “ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ”

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μεταταγούν στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας βάσει του άρθρου 33 παρ.7 του Ν. 4386/2016, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής (Κτίριο 6, Αγίου Σπυρίδωνος & Παλληκαρίδη, Αιγάλεω) έως την 31η Μαρτίου 2017.

Τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είναι τα εξής:

1) Πληροφορική
2) Μάρκετινγκ
3) Επικοινωνία
4) Διαφήμιση
5) Πωλήσεις

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν σωρευτικώς τις εξής προϋποθέσεις:

1) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.
2) Να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά.
3) Να έχουν, μετά τη λήψη του διδακτορικού τους διπλώματος, αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, στα προαναφερόμενα αντικείμενα:
α) επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο,
ή
β) να έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
ή
γ) συνδυασμό των ανωτέρω.

Τα μέλη ΕΔΙΠ, που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα μέλη ΕΔΙΠ μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς και στα Εργαστήρια του Τμήματος, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
Τα μέλη ΕΔΙΠ επιτελούν ακαδημαϊκό έργο (διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό) που συνίσταται κυρίως στη διεξαγωγή ασκήσεων, φροντιστηρίων, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών, επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, εποπτεία εξετάσεων, υποδοχή φοιτητών, επικουρία του έργου των Εργαστηρίων, ενώ μπορεί να τους ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους χώρους του Ιδρύματος είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, ενώ το διδακτικό έργο κάθε μορφής που παρέχουν ορίζεται σε έξι (16) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, όπως ισχύει και για τους Καθηγητές Εφαρμογών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 53 85 209