Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού

ΘΕΜΑ : «Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), συγκροτεί Μητρώο
Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού.
Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία και ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης
δεδομένων έμπειρων προγραμματιστών, δυνητικών συνεργατών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
εποπτευομένων φορέων του.
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με εμπειρία σε έργα ανοιχτού
λογισμικού, να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο http://opengov.minedu.gov.gr/mitroo.

Μαρούσι, 8-2-2017
Αρ. Πρωτ. 21222/Δ8