Ενημέρωση σχετικά με το ν. 4452/2017

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με το ν. 4452/2017 (17 Α΄)».

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος
4452/2017 (Α΄ 17) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». Σας
επισημαίνουμε τα παρακάτω άρθρα που αφορούν σε θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Άρθρο 7, «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»,
Άρθρο 11, «Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης»,
Άρθρο 12, «Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», και
Άρθρο 33, «Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ