Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών για τις μεταθέσεις

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν οποιονδήποτε
τύπο Αίτησης, να αποστέίλουν εκ νέου δικαιολογητικά που αφορούν σε οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση και βεβαίωση σπουδών παιδιού, ακόμη κι αν όλα αυτά τα στοιχεία είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό τους Μητρώο.
Το ίδιο ισχύει και για τους εκπ/κούς που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες, οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ποια δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Δ/νσή μας και ποια στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ο τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών με ηλεκτρονική μορφή, περιγράφεται στη σελ. 4 της εγκυκλίου και εφόσον ο/η εκπ/κός οριστικοποιήσει την οποιαδήποτε Αίτησή του.

σελ. 4 της εγκυκλίου
2.2. Τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Καθώς η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο », «Μέρος 2ο » κοκ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης ανά υπηρεσία που απευθύνονται π.χ. Για το Τμήμα Γ’ του ΥΠΠΕΘ: Γνωμάτευση Β/θμιας υγειονομικής Επιτροπής Για τη Δ/νση Δ.Ε. Αρκαδίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου.
2.2.1. Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:
Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού
π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-02-2017, 234567
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-02-2017, 234567

Από τμήμα Μεταθέσεων της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας