Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ

ΘΕΜΑ : «Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ»
Σχετικά έγγραφα :το σχετικό 139/Δ1/14-02-2017
Σε απάντηση της από 26-10-2016 επιστολής σας (αρ. πρωτ. 191771/Δ1/11-11-2016) που
αφορά στην έγκριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Αρχείου της ΕΡΤ και λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 48/8-12-2016 πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, σας γνωρίζουμε ότι :
Στο διαδικτυακό τόπο του Αρχείου της ΕΡΤ http://archive.ert.gr/ έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα υπό τον τίτλο «Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ»
http://archive.ert.gr/arxiki/ert-paei-scholio
Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούνται 330 περίπου οπτικοακουστικά τεκμήρια, τα οποία η επιστημονική ομάδα του Αρχείου της ΕΡΤ αντιστοίχισε κατά το δυνατόν με την ύλη των σχολικών βιβλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του
Αρχείου της ΕΡΤ, ως επιπρόσθετο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο ψηφιακό αυτό υλικό, η πρόσβαση στο οποίο μέσω του διαδικτύου είναι ελεύθερη, είναι δυνατόν, και προς όφελος των μαθητών/μαθητριών, να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ