15-02-17 Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

2017 02 15 NOMOS

15-02-17 Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως  ο νόμος  «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Το ΦΕΚ σε μορφή PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας