Επισημάνσεις για τη διαμόρφωση των σχεδίων υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

Επισημάνσεις για τη διαμόρφωση των σχεδίων υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

Στο πλαίσιο υποστήριξης της διαμόρφωσης των Σχεδίων Δράσης για την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Όσον αφορά την επιλογή θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες είναι αναγκαίο να γίνεται αυστηρά από τις αντίστοιχες προτεινόμενες σε κάθε άξονα για τους μαθητές και τις μαθήτριες και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επιλογή θεματικών ενοτήτων από αυτές που προτείνονται για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
  1. Ομοίως, η επιλογή προγραμμάτων/εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και μαθήτριες από τον Φάκελο του Εκπαιδευτικού Υλικού, είναι αναγκαίο να αντιστοιχεί στις προτεινόμενες θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες.
  1. Όσον αφορά την αξιοποίηση προγραμμάτων/εκπαιδευτικού υλικού, οι σχολικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

(α) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό από τον αντίστοιχο Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ και σύμφωνα πάντα με τις επισημάνσεις που δίνονται (ως προς το πρόσωπο που προτείνεται για την υλοποίησή του, την τάξη στην οποία απευθύνεται κλπ).

(β) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στον Φάκελο του Εκπαιδευτικού Υλικού -και συγκεκριμένα στους Οδηγούς που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούςαφού διαμορφωθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

(γ) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό για το οποίο έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση/χρήση του στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας.

(δ) Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει παραχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων ή/και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (με συναφές περιεχόμενο) που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο, κατά το τρέχον σχολικό έτος ή σε προηγούμενα σχολικά έτη.

  1. Στην περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα ή να αξιοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με την έγκριση υλοποίησης προγράμματος ή χρήσης εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο.
  1. Για την παρακολούθηση ταινίας ή άλλου θεάματος από μαθητές και μαθήτριες ισχύουν τα προβλεπόμενα από την με αρ. πρωτ. Φ1/175673/Δ2/20-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την οποία η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων παιδαγωγικής καταλληλότητας. Σε κάθε περίπτωση οι ταινίες και το οπτικοακουστικό υλικό που επιλέγονται για προβολή από το σχολείο θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών και των μαθητριών, να αντιστοιχεί από πλευράς περιεχομένου στη θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί για την κάθε τάξη και να πλαισιώνεται παιδαγωγικά με κατάλληλες για τους μαθητές και τις μαθήτριες δραστηριότητες.
  2. Οι δραστηριότητες, ταινίες κλπ, που περιλαμβάνονται στους Οδηγούς για τον εκπαιδευτικό στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ, θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτικό ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν σε δράσεις για μαθητές και μαθήτριες.

Όσον αφορά την πρόσκληση εκπροσώπων Φορέων από το σχολείο, οι σχολικές μονάδες μπορούν να προσκαλούν:

(α) Φορείς που προτείνονται στον αντίστοιχο Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ.

(β) Σχολικούς Συμβούλους ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ ή/και εκπαιδευτικούς, με σχετική εξειδίκευση, της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

(γ) Φορείς για τους οποίους έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, εκπαιδευτικού προγράμματος που εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας (υλοποίηση αυστηρά του προγράμματος για το οποίο έχει δοθεί έγκριση).

  1. Στην περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να προσκαλέσει Φορέα ή/και φυσικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία (δηλαδή, υποβολή αιτήματος των ενδιαφερόμενων προς το ΥΠΠΕΘ, γνωμοδότηση του ΙΕΠ ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα της προτεινόμενης δράσης και χορήγηση έγκρισης του αιτήματος από το ΥΠΠΕΘ).
  1. Επισημαίνεται ότι το σχολείο απευθύνει πρόσκληση σε Φορείς και δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης αιτημάτων από Φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας.
  1. Τα τελικά σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ θα πρέπει να είναι πλήρη ως προς τα στοιχεία που ζητείται να αναφέρουν (διάρκεια, τίτλος προγράμματος/ υλικού, συνεργαζόμενος φορέας κλπ).
  1. Τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκτός σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων της Θεματικής Εβδομάδας και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων καθώς και οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων κατά το στάδιο διαμόρφωσης των σχεδίων δράσης των σχολείων μπορούν να δράσουν υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς τα σχολεία ως προς τα παραπάνω σημεία, καθώς και σε σχέση με όποιο άλλο στοιχείο εντοπίσουν ότι εγείρει ζητήματα ορθής εφαρμογής της σχετικής εγκυκλίου ή παιδαγωγικής καταλληλότητας των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, που πρόκειται να αξιοποιηθούν.

ΙΕΠ