Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ»

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web.

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ.. Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος Υποδειγματικών Ψηφιακών Σεναρίων υλοποιημένων από επιστημονικές επιτροπές και ως εκ τούτου εγγυημένων ως προς την Επιστημονική και Παιδαγωγική τους Επάρκεια. Περιλαμβάνει επίσης και πλήθος αξιολογημένων σεναρίων της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας που έχουν χαρακτηρισθεί ως Βέλτιστα και ως Επαρκή.

Ο χαρακτηρισμός των Βέλτιστων και Επαρκών Ψηφιακών Διδακτικών σεναρίων πραγματοποιήθηκε έπειτα από διπλή αξιολόγηση κάθε Σεναρίου που υποβλήθηκε από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ως Επαρκή χαρακτηρίσθηκαν τα σενάρια με βαθμολογία από 50 έως 69,5 μονάδες ενώ ως Βέλτιστα εκείνα τα σενάρια που συγκέντρωσαν βαθμολογία από 70 έως 100 μονάδες. Τα Βέλτιστα σενάρια βραβευθήκαν σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στις 03/11/2015.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30/09/2015, κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε να εγγραφεί και να σχεδιάσει Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο υποβάλλοντάς το προς αξιολόγηση βάσει της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας.

Αξιοποιώντας το ολοκληρωμένο περιβάλλον αξιολόγησης Σεναρίων, έμπειροι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, αξιολόγησαν σενάρια με πλήρη τεκμηρίωση της κρίσης τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές ανώνυμα και τυχαία και έπειτα από κλήρωση, προκειμένου να αναδειχθούν τα βέλτιστα και επαρκή σενάρια τα οποία και αναρτήθηκαν στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» έπειτα από μία συνεχόμενη δυναμική διαδικασία υποβολής (από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς) και αξιολόγησης (από μητρώο αξιολογητών).

Τόσο τα υλοποιούμενα από Επιστημονικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Υποδειγματικά Σενάρια όσο και τα αξιολογημένα ως Βέλτιστα και ως Επαρκή Σενάρια πληρούν τις απαραίτητες Επιστημονικές και Παιδαγωγικές προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Πλατφόρμα «Αίσωπος», είναι πλήρως συνδεδεμένη με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Φωτόδεντρο). Επομένως, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αναζητήσει υλικό για τα Ψηφιακά Διαδραστικά Διδακτικά Σενάρια είτε μέσω της Πλατφόρμας “Αίσωπος” είτε μέσω του Ψηφιακού Σχολείου.

Από τον Δεκέμβριο του έτους 2015 κάθε εκπαιδευτικός δύναται να εγγραφεί στην Πλατφόρμα και να σχεδιάσει/δημιουργήσει έως 10 Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια προς αξιοποίηση στην τάξη του. Τα σενάρια αυτά δεν αναρτώνται στην Πλατφόρμα (δεδομένης της μη αξιολόγησής τους από επιτροπές αξιολογητών), αλλά μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα αξιοποιήσουν απρόσκοπτα σχεδιάζοντας ηλεκτρονικά τα μαθήματα ή τις διδασκαλίες τους.

Συνοψίζοντας, η πλατφόρμα «Αίσωπος» αποτελεί ένα πολύτιμο καινοτόμο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Επιστημονικά και Παιδαγωγικά Πιστοποιημένων Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων. Παράλληλα, αποτελεί και ένα εργαλείο σχεδίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Σεναρίων προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

© 2017, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr