15-12-16 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 10 θέσεων στο ΕΛΙΔΕΚ

board 1364649 960 720 550 400

15-12-16 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 10 θέσεων στο ΕΛΙΔΕΚ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση/απόσπαση 10 υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να στελεχώσει τις υπηρεσίες του.

Πρόκειται για δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού, μια θέση ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο νομικών σπουδών, μία θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με λογιστική εμπειρία, μία θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, τέσσερεις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα, υψηλή επιστημονική εμπειρία και κατάρτιση και τεκμηριωμένη ικανότητα στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποψηφιότητας και αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Η υποβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  έως και την 16η.1.2017.

 Σημειώνεται ότι το Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  που ιδρύθηκε με το νόμο 4429/2016 είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την  καινοτομία.

 

Για το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας