Νέα εγκύκλιος για την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176/Α’) Προβολή αρχείου.
Η παραπάνω εγκύκλιος αντικαθιστά την εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7

neamk