Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας»

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. Φ./Π.Σ.Ε.Δ.Ε./20 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες που καταρτίστηκαν μετά από συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ως εξής:
α) Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και
Ο σχετικός πίνακας
β) Πίνακα αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά διεύθυνση, των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Παρακαλούμε να αναρτήσετε τους πίνακες στην ιστοσελίδα σας και να ενημερώσετε τους υποψηφίους αρμοδιότητάς σας.
Ο σχετικός πίνακας
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (Αρκαδίου 8, Λαμία – Fax: 22310 66157).

Σημείωση: Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω fax παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε τη λήψη αυτής από την Γραμματέα του Συμβουλίου κα Τσουκνίδα Αθανασία στα τηλέφωνα 22310 66151-2.

O Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
κ.α.α.
Η νόμιμη αναπληρώτριά του
Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Ελένη Π. Μπενιάτα