Τροποποίηση της ύλης των Λατινικών Γ Λυκείου

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1186) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

Προβολή αρχείου