Παιδαγωγική Ευθύνη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανά Σχολικό Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Παιδαγωγική Ευθύνη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανά Σχολικό Σύμβουλο . »

Έχοντας υπόψη:
1. Το ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β’ άρθρο 2
2. Το ΦΕΚ 1319/2010 τ. Β
3. Το με αρ. πρωτ. Φ.50/9526/18-11-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 20/11/2015
4. Τη με αρ. πρωτοκ. Φ. αποφ./ 5005/21-8-2015 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
5. Τη ΔΥ/26-11-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά ορίζονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναλάβουν την Παιδαγωγική Ευθύνη στις Σχολικές Μονάδες όπως αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επισυναπτόμενοι πίνακες