6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015

6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015 (Edu Didactics 2015):
Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες. Αναλυτικά εδώ