Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ,ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ

Υ.Α. Αριθ. Φ.350/104/181441/Ε3/2015

Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών.

Ορίζουμε τη διαδικασία συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών, ως εξής:
Άρθρο 1
Συγκρότηση Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ − ΚΥΣΔΕ)
Τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ − ΚΥΣΔΕ) συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 παρ. 1 και 2 του Π.δ. 1/2003 «Σύνθεση,συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» (ΦΕΚ Α΄1).
Άρθρο 2
Συγκρότηση Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ −ΑΠΥΣΔΕ)
Τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ − ΑΠΥΣΔΕ) συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 10 παρ. 1 και 2 του Π.δ.1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» (ΦΕΚ Α΄1), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄189),
Άρθρο 3
Συγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ − ΠΥΣΔΕ)
Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ − ΠΥΣΔΕ) συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 και 3 του Ν.4342/2015 (Α΄143).
Όσον αφορά στους αναπληρωτές των προέδρων των εν λόγω συμβουλίων, καθώς και στα μέλη των παρ. 2β και 3β της ανωτέρω διάταξης, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς της οικείας βαθμίδας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των παρ 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου
και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των προαναφερομένων συμβουλίων, να υποβάλουν αίτηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της.
Άρθρο 4
Θητεία
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων των συμβουλίων είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ