Μείωση μαθητών, σχολικών μονάδων και διδακτικού προσωπικού στην Επαγγελµατική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Μαθητές, σχολικές µονάδες και διδακτικό προσωπικό: λήξη σχολικού έτους 2013/2014
Από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνονται τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οποία:
• Οι εγγεγραµµένοι µαθητές κατά το σχολικό έτος 2013/2014, σε σχέση µε το 2012/2013, παρουσίασαν µείωση 11,3% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και αύξηση 8,2% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (πίνακας 1).
• Οι αποφοιτήσαντες µαθητές παρουσίασαν αύξηση 3,7% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και µείωση 9,9% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (πίνακας 1).
• Ο αριθµός των σχολικών µονάδων µειώθηκε κατά 7,9% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και κατά 11,8% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (πίνακας 2).
• Το διδακτικό προσωπικό µειώθηκε κατά 14,9% στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και κατά 5,0% στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (πίνακας 2).
• Η αναλογία µαθητών προς το διδακτικό προσωπικό το 2013/2014 είναι 7,1 προς 1 για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 3,5 προς 1 για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, ενώ κατά το σχολικό έτος 2012/2013 ήταν 6,8 προς 1 και 3,1 προς 1, αντίστοιχα (πίνακες 1 και 2)

Η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ