Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θ. Πελεγρίνη

Στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πελεγρίνη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που υπάγονται σε αυτή,
β) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών,Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα που άπτονται των Μειονοτικών Σχολείων, των Σχολείων Κωνσταντινούπολης και των Σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό και
γ) της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το σχετικό ΦΕΚ