Διευκρινήσεις για τους Υπευθύνους Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

(Με βάση τις κείμενες διατάξεις έως και 2/10/2015)

  1. Σε κάθε σχολείο ορίζεται ένας ΥΣΕΦΕ (ανεξαρτήτως της υπάρξεως -αλλά και του αριθμού των- ΣΕΦΕ στη σχ. μονάδα. Ο ορισμός ΥΣΕΦΕ είναι υποχρεωτικός για κάθε σχολείο που χρησιμοποιεί ΣΕΦΕ ανεξαρτήτως αν ανήκει ως χώρος σε άλλη όμορη ή μη σχ. μονάδα).
  2. Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα διδακτικό έτος (Η απόφαση κοινοποιείται στο Σχολείο και στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
  3. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του ΥΣΕΦΕ, γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε καθηγητή του κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10 που ανήκει ή υπηρετεί στο σχολείο.
  4. Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής και ο Υποδ/ντής του σχολείου εκτός αν δεν υπάρχει άλλος καθηγητής κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10.
  5. Για την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο για την εργαστηριακή υποστήριξη των μαθημάτων ΦΕ του σχολείου, ενώ το 3-ωρο αυτό, λογίζεται ως διδακτικό ωράριο.
  6. Ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.
  7. Κάθε Σχολ. Μονάδα πρέπει να προβεί (αν δεν το έχει ήδη πράξει κατά τη συνεδρίαση κατανομής εξωδιδακτικών εργασιών) σε ορισμό ΥΣΕΦΕ (με πρ. του Συλλόγου) και στην προσμέτρηση των 3 ωρών διάθεσης κάθε ΥΣΕΦΕ ως διδακτικό-εργαστηριακό ωράριο στο επίσημο Πρόγραμμα του σχολείου. Κάθε ώρα μαθήματος, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ΥΣΕΦΕ, θα λογίζεται στο σύστημα ως υπερωριακή απασχόληση (μέχρι και  5 ώρες με βάση τις κείμενες διατάξεις, ενώ ή μη εφαρμογή του τριώρου και η πληρωμή ή όχι, υπερωριακής αποζημίωσης μέρους ή όλου του 3-ώρου, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΚΦΕ).*
  8. Σας επισυνάπτω απάντηση του Υπουργείου Παιδείας προς τη ΔΔΕ Ηρακλείου με ημερομηνία 15/01/2015. Η απάντηση (έπειτα από 3+ μήνες) αναφέρει ότι ισχύει κανονικά η απόφαση με αρ. πρωτ. 155330/Γ7/22-10-2013, και θέμα «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)», καθώς και η αντίστοιχη (155327/Γ7/22-10-2013) για τους Υπ. ΣΕΠΕΗΥ. Δεν έχει έως και σήμερα σταλεί νέα εγκύκλιος, είναι σε ισχύ η 155330/Γ7/22-10-2013 που δεν έχει αρθεί ή ανασταλεί και δεν έχει ημερομηνία ισχύος.
  9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περσινή διευθέτηση ωραρίου Καθηγητών ΦΕ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, ενώ σας έχει ήδη σταλεί (σας την επισυνάπτω) η νέα για το σχ. έτος 2015-16 τόσο από το Σχ. Σύμβουλο ΦΕ (Φ50/5493/23-9-2015, Τ.Ε.Π.Κ. Β/θμιας Εκπ/σης, ΠΔ.Ε.Στ.Ε.) όσο και από τον Υπ. ΕΚΦΕ Ν. Φθ/δας (Φ35/5691/29-9-2015, ΔΔΕ Φθ/δας/ΕΚΦΕ) (ημέρα ΤΡΙΤΗ για ΟΛΟ το Ν. Φθ/δας για συναντήσεις – επιμορφώσεις είτε του Σχ. Συμβούλου ΦΕ είτε του Υπ. ΕΚΦΕ Φθ/δας, μετά και την 3η ώρα των μαθημάτων).
  10. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτω την πρόταση ΠΑΝΕΚΦΕ προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τις υποχρ. εργαστ. δραστηριότητες ΦΕ για το σχ. έτος 2015-16 (σας είχε σταλεί και 23/9/2015).

* Παράδειγμα : Εκπαιδευτικός ΦΕ με 20 ώρες υποχρεωτικό ωράριο που θα ορισθεί από τη ΔΔΕ (με πρόταση του Συλλόγου Διδ/ντων) ως ΥΣΕΦΕ, θα διδάσκει 17 ώρες μαθημάτων από το υποχρεωτικό του ωράριο, θα διατίθεται για 3 ώρες στο ΣΕΦΕ και θα διδάσκει με υπερωριακή απασχόληση 1-5 ώρες επιπλέον εάν κριθεί αναγκαίο αρμοδίως._

                    Από το Γρ. ΕΚΦΕ Φθ/δας

155330/Γ7/22-10-2013

155327/Γ7/22-10-2013