Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αριθμ. 150277/Α1/2015
Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 48/1975 (Α΄ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσία εν γένει υπηρεσία, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την αντικειμενική αδυναμία αποτύπωσης του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις σφραγίδες των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, αποφασίζουμε: Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr