Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 70/2015 :
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανασυνιστάται. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το σύνολο των
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων
από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr