Ενημέρωση για τις μετεγγραφές μαθητών

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ως προς τις μετεγγραφές.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του αρ. 35 του Π.Δ. 376/1993(ΦΕΚ 159 Α΄) και διενεργούνται από τους Διευθυντές των σχολείων μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

– Αίτηση κηδεμόνα

– Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους γονείς εάν είναι διαζευμένοι, ότι επιτρέπουν την μετεγγραφή του παιδιού στο…….σχολείο, (αίτηση υποβάλλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού αποδεικνύοντας το με απόφαση δικαστηρίου).

– Υπηρεσιακά σημειώματα των δύο σχολείων.

– Ατομικό δελτίο μαθητή (καρτέλα).

– Φωτοαντίγραφο λογαριασμών ΔΕΚΟ ή απόδειξη μίσθωσης κατοικίας.

– Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει τους λόγους μετεγγραφής.

– Γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, εάν υπάρχει, για μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μετεγγραφές των μαθητών από τα ΓΕΛ στα ΕΠΑΛ και αντίστροφα είναι η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Οι μετεγγραφές μαθητών Δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Λύκειο διενεργούνται μέχρι την 23η Δεκεμβρίου κάθε έτους με την έγκριση του προϊσταμένου ΔΔΕ στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο από το οποίο προέρχονται.

Για μετεγγραφές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού πρέπει οι διευθυντές των σχολείων να εκδίδουν υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μόνο όταν ένας από τους γονείς του μαθητή αποδεικνύει τη διαμονή του στο εξωτερικό με άδεια παραμονής ή κάρτα εργασίας ή απόδειξη μίσθωσης εργασίας

Οι διευθυντές θα διαβιβάσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ΔΔΕ ώστε να θεωρηθεί το ατομικό δελτίο και να σταλούν στο ΔΙ.ΠΟ.ΔΕ.

Τα ατομικά δελτία των μαθητών διαβιβάζονται στη ΔΔΕ Φθιώτιδας για θεώρηση από τον κ.Προϊστάμενο μόνο όταν μετεγγράφονται σε Ιδιωτικό σχολείο ή σε Ελληνικό σχολείο του εξωτερικού.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αν δεχτείτε αιτήσεις κηδεμόνων για τους μη προβλεπόμενους λόγους μετεγγραφής παρακαλούμε να εξετάσετε με προσοχή τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση, σε συνεργασία με το τμήμα μετεγγραφών της ΔΔΕ Φθιώτιδας έτσι ώστε να εξεταστεί η κάθε περίπτωση μετεγγραφής ξεχωριστά για να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιπτώσεις η μετεγγραφή γίνεται με έγκριση του Προϊσταμένου Δ/νσης ο οποίους αποφασίζει, αφού εκτιμήσει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η μετεγγραφή.

ΔΔΕ Φθιώτιδας