Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

Θέμα: Διαβίβαση Εγκυκλίου με τίτλο “Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας”.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία ο Ν.4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας-Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για την χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία καιάλλες διατάξεις».

Προκειμένου οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης να διευκολυνθούν ως προς το έργο τους , στην έκδοση του συγκεντρωτικού πιστοποιητικού, σας διαβιβάζουμε τη με αρ. πρωτ.130181/18258/25-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και παρακαλούμε όπως μελετήσετε ιδιαίτερα τα άρθρα 1Α και 1Β της ανωτέρω εγκυκλίου η οποία και σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου της όγκου.

Συν.: 1 ηλεκτρονικό αρχείο PDF

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ