Ενημέρωση για σεμινάρια Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης για Καθηγητές Γαλλικών στη Λαμία

Θέμα: «Ενημέρωση για σεμινάρια Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης για Καθηγητές Γαλλικών στη Λαμία»
Παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας και να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς Π.Ε.05 Γαλλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αποστολή στα σχολεία) σχετικά με τη διεξαγωγή στο 3ο ΓΕΛ Λαμίας επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 6 ωρών (επιμορφώτρια: κ. Καβαρατζή) με το εξής θέμα:
• Σάββατο 25 Απριλίου (9.00-15.00). «Καινοτόμες πρακτικές για την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (Pratiques innovantes, secondaire et primaire : comment planifier son cours pour didactiser un texte littéraire)
Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει των υπ. αρ.97112/Γ2/18-7-13 και 171790/Γ2/22-10-2014 εγγράφων του. Όλα τα σεμινάρια του προγράμματος απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές ΠΕ 05 Γαλλικών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και παρέχονται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF fu Grèce).
Σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο του προγράμματος και την αίτηση εγγραφής εδώ