Προαγωγή σε Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ .

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.
[Πριν τις ρυθμίσεις για το Νέο Λύκειο (ν.4186 και οι τροποποιήσεις του) ίσχυε:
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν προάγονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5.]
paradigmata-proagogis

Για την προαγωγή των μαθητών από την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερήσιου και από την Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών της ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας και του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.

Προαγωγή στο Γυμνάσιο:
α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10). (Το 10 να προκύπτει χωρίς στρογυλοποίηση από το 9,5)
γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13). (Δηλαδή 12,5 όπως έχει ερμηνευτεί με την Γ2/1293/2-5-84 Δγή ΥΠΕΠΘ).
δ. `Οταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.(Αν δεν ισχύουν ταυτόχρονα οι παραπάνω προϋποθέσεις των εδαφίων β΄και γ΄ για τα μαθήματα κάθε ομάδας ξεχωριστά, ο μαθητής παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα που υστερεί Γ2/1427/10-5-84 Υ.Α  ΥΠΕΠΘ)
Η Ομάδα Α περιέχει τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και η Ομάδα Β όσα  εξετάζονται μόνο προφορικά.
Αναλυτικά για την προαγωγή στο Γυμνάσιο εδώ

Ένα παράδειγμα  προαγωγής στη Α Λυκείου μετά τις νέες ρυθμίσεις:

poragogi-a-lyk-1415
Το άρθρο έχει βασισθεί στις Υ.Α.

Για τα ΓΕΛ: 40132/∆2/11-03-2015
Για τα ΕΠΑΛ: Φ8/42720/Δ4/16-3-2015

Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας