Οδηγίες διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα “Ψηφιακή Χαρτογραφία

ΘΕΜΑ : « Οδηγίες διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα “Ψηφιακή Χαρτογραφία”»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Τη σχολική χρονιά 2014-15 υλοποιείται το νέο πρόγραμμα σπουδών για τον τομέα
Δομικών έργων και έχει εισαχθεί για το Β΄ εξάμηνο το νέο γνωστικό αντικείμενο
«ψηφιακή τοπογραφία» για το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής εκπονηθεί ΠΣ από τον
αρμόδιο φορέα. Για την κάλυψη των άμεσων διδακτικών αναγκών, σας αποστέλλουμε
πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος με σχετικό υποστηρικτικό υλικό που βασίζεται
σε σημειώσεις των επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχουν πραγματοποιηθεί.
Λάβαμε υπόψη τις πραγματικές συνθήκες (κατάσταση εργαστηρίων, έλλειψη
λογισμικού και σχολικού εγχειριδίου, περιορισμένες δυνατότητες επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών – ιδιαίτερα εκτός Αττικής) και αποστέλλουμε προς το παρόν
– ασκήσεις για τις οποίες απαιτείται μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο και
– συνοπτικά στοιχεία θεωρίας.
Το υλικό θα αναρτηθεί, επίσης, στο Διαδίκτυο (
http://tomeasdomikon.weebly.com/ &
http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/symbath/ )
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι των κλάδων ΠΕ12
Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών

gsis-theoria-2015.pdf
gsis-askisis-2015.pdf