Προσλήψεις αναπληρωτών στην Δευτεροβάθμια (210) και την Πρωτοβάθμια (276) Εκπαίδευση

Από το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται:
(α) Η πρόσληψη διακοσίων δέκα (210) αναπληρωτών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
(β) Η πρόσληψη διακοσίων εβδομήντα έξι (276) αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σύνολο, τετρακόσιες ογδόντα έξι (486) προσλήψεις.
Επίσης το υπουργείο:
(α) Προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη εκατόν ενενήντα πέντε (195) αναπληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων.
(β) Προωθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) εκπαιδευτικών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα ΕΠΑΛ.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.