Διορισμός αιρετών μελών ΑΠΥΣΔΕ 

Λήψη αρχείου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Διορίζουμε ως τακτικά μέλη και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του ΑΠΥΣΔΕ τους:
1.Παλέτσος Ευθύμιος του Ιωάννη ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του την Νίκα Χαρά του
Ευαγγέλου.
2. Κούτσικος  Λάμπρος  του  Ιωάννη  ως  τακτικό  αιρετό  μέλος,  με  αναπληρωτή  του  τον  Δούνα
Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου.
Η θητεία των ανωτέρω αρχίζει από την 01-01-2015 και λήγει στις 31-12-2016