Ενημερωτικό σημείωμα του myschool για τα ΕΠΑΛ

Αξιότιμοι Διευθυντές,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014), οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο.
Έτσι, στο ΠΣ myschool, προτείνουμε για τους Μαθητές της παραπάνω κατηγορίας να δηλωθεί απαλλαγή στα αντίστοιχα Μαθήματα, διαφορετικά να αφαιρεθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα Ομάδων (Α ή Β) που έχουν σχηματιστεί (προτιμητέα η πρώτη λύση). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι επιλεγμένη η επιλογή «Παρακολουθεί μόνο μαθήματα ειδικότητας».
Όσον αφορά στις απουσίες των Μαθητών που πραγματοποιήθηκαν σε Μαθήματα Ομάδων (Α ή Β) από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου μπορείτε να τις καταχωρίσετε με την επιλογή απαλλαγής στην αιτιολόγηση «Περ. αρθ. 21 του ΠΔ 104/1979», διαφορετικά και εφόσον δεν τις έχετε καταχωρίσει να μην τις καταχωρίσετε καθόλου.

Με εκτίμηση,
Ε.Μπίτσικας
Ομάδα Υποστήριξης myschool