Διαύγεια

Αναρτήσεις στη Διαύγεια για: 1]ΔΔΕ Φθ/θας 2]Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
3]Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας. 4]Ζαχαράκη Σοφία Υφυπουργός Παιδείας

ΔΔΕ Φθιώτιδας

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημ/νια: 14/11/2019 13:54:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΘΙ46ΜΤΛΗ-Π8Ω
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημ/νια: 14/11/2019 13:52:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΓΕ46ΜΤΛΗ-ΞΤΘ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημ/νια: 14/11/2019 13:48:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 67ΣΜ46ΜΤΛΗ-ΖΩΤ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΛΩΡΟΥ
Ημ/νια: 14/11/2019 09:57:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΧΣ46ΜΤΛΗ-Π09
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΠΑΛΤΑ
Ημ/νια: 14/11/2019 09:20:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΒΞ46ΜΤΛΗ-9ΩΦ
Θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
Ημ/νια: 13/11/2019 22:22:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46ΜΤΛΗ-Λ1Ξ
Θέμα: «Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
Ημ/νια: 13/11/2019 13:57:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 654Σ46ΜΤΛΗ-ΖΥ7
Θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
Ημ/νια: 13/11/2019 11:33:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΤΟ46ΜΤΛΗ-2ΩΨ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 11:14:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΒΜ46ΜΤΛΗ-8Γ1
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 11:12:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΖΠ46ΜΤΛΗ-Τ6Τ

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: Σύσταση & Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των αφισών της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019‐2020», με κωδικό ΟΠΣ 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014‐2020
Ημ/νια: 14/11/2019 14:08:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 64ΕΙ46ΜΤΛΗ-Ζ33
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 14/11/2019 10:43:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΡΞ46ΜΤΛΗ-ΩΚΟ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 14/11/2019 10:34:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΒΜ46ΜΤΛΗ-ΟΓ7
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 14/11/2019 10:21:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 78ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΝΛΦ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε.:C2420101001
Ημ/νια: 14/11/2019 10:05:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 664Λ46ΜΤΛΗ-ΑΜ9
Θέμα: Μετακίνηση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
Ημ/νια: 13/11/2019 14:44:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Α646ΜΤΛΗ-ΒΨΩ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) (ΠΛΗΡΟΥΣ) ΩΡΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 12:18:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ934653ΠΣ-ΗΥΧ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ) ΩΡΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 10:44:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 69ΑΘ4653ΠΣ-4ΤΘ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ) ΩΡΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 13/11/2019 10:01:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΚΕ4653ΠΣ-Ω3Η
Θέμα: Μετακίνηση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
Ημ/νια: 12/11/2019 12:54:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΕ846ΜΤΛΗ-ΩΝ8

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Χρηματοδότηση του IONIOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος» (ακαδ. έτος 2018-19).
Ημ/νια: 14/11/2019 15:03:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΛΑ46ΜΤΛΗ-ΑΗΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΡ. 204) ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΔΕ 2019 ΤΩΝ ΣΑ: Ε544, Ε044
Ημ/νια: 14/11/2019 14:41:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65ΧΞ46ΜΤΛΗ-ΑΛ9
Θέμα: Χρηματοδότηση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος (ακαδ. έτους. 2018-19).
Ημ/νια: 14/11/2019 13:50:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 96Ε146ΜΤΛΗ-ΕΗΖ
Θέμα: Χρηματοδότηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος (ακαδ. έτος 2018-19).
Ημ/νια: 14/11/2019 13:10:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΖΛ46ΜΤΛΗ-ΡΛΛ
Θέμα: «Χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2019, στο πλαίσιο καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης σε συνταξιούχο πρώην υπάλληλο του ΤΕΙ Άρτας».
Ημ/νια: 14/11/2019 11:51:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ5346ΜΤΛΗ-Λ7Λ
Θέμα: 4η Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme, Key Action 2 στο Εστορίλ της Πορτογαλίας για το διάστημα 22-25/10/2019
Ημ/νια: 14/11/2019 11:23:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΛΛ46ΜΤΛΗ-1ΤΠ
Θέμα: 4η Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme, Key Action 2 στο Εστορίλ της Πορτογαλίας για το διάστημα 22-25/10/2019
Ημ/νια: 14/11/2019 11:20:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΡΩ46ΜΤΛΗ-ΨΝΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΦ1019-201-0000000 ΑΛΕ2310802012
Ημ/νια: 14/11/2019 10:50:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60Θ646ΜΤΛΗ-ΡΜΓ
Θέμα: Χρηματοδότηση του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος (ακαδ. Έτος 2018-19).
Ημ/νια: 14/11/2019 10:45:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ99Τ46ΜΤΛΗ-65Χ
Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης
Ημ/νια: 14/11/2019 10:21:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΛΙ46ΜΤΛΗ-ΞΑΩ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Αυξομείωση πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2310802889 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 στον ΑΛΕ 2310802024 του ίδιου Ε.Φ
Ημ/νια: 14/11/2019 15:07:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΧΗ46ΜΤΛΗ-1ΣΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 806,00 ΕΥΡΩ/Ε.Φ. 1019-501-0000000/ΑΛΕ 2420301001
Ημ/νια: 14/11/2019 14:57:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63ΡΜ46ΜΤΛΗ-ΗΗΕ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΦ1019-201-0000000 ΑΛΕ2310802065
Ημ/νια: 14/11/2019 14:49:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Π4Ζ46ΜΤΛΗ-79Δ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΦ1019-201-0000000 ΑΛΕ2310802065
Ημ/νια: 14/11/2019 14:46:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΠΞ46ΜΤΛΗ-1ΔΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΦ19-201-0000000 ΑΛΕ2420407001
Ημ/νια: 14/11/2019 14:40:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 919Ρ46ΜΤΛΗ-ΖΒ8
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ
Ημ/νια: 14/11/2019 14:08:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ5Δ46ΜΤΛΗ-1Μ0
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ 20.11.2019)
Ημ/νια: 14/11/2019 13:10:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ3446ΜΤΛΗ-ΚΗ5
Θέμα: Τροποποίηση της Φ.350/91/87915/Ε3/3-6-2019 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας»
Ημ/νια: 14/11/2019 13:09:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 961246ΜΤΛΗ-2ΕΡ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ημ/νια: 14/11/2019 13:08:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΙΥ46ΜΤΛΗ-Γ6Σ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Ημ/νια: 14/11/2019 13:04:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΒΗ46ΜΤΛΗ-Ο9Κ

Print Friendly, PDF & Email