Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών: α) συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικού και β) μεταφοράς και τοποθέτησης καθισμάτων (καρεκλοθρανίων), για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2020-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ.»
Ημ/νια: 16/04/2021 19:59:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ5Α46ΜΤΛΗ-8ΡΔ
Θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού, για τις ανάγκες α) των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και β) των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας») του Υ.ΠΑΙ.Θ., έτους 2021
Ημ/νια: 16/04/2021 19:55:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ρ5Ε946ΜΤΛΗ-Ρ3Ε
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής ειδικού σκοπού για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ειδών και υπηρεσιών συνοπτικού διαγωνισμού και διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2020-2021, των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για το έτος 2021 και των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και Ελληνικού πολιτισμού («Ελληνομάθειας») για το έτος 2021.
Ημ/νια: 16/04/2021 18:54:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ7Ρ46ΜΤΛΗ-1ΛΨ
Θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.
Ημ/νια: 16/04/2021 15:31:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ
Θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022.
Ημ/νια: 16/04/2021 15:24:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ
Θέμα: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Ημ/νια: 16/04/2021 14:19:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΤΔ46ΜΤΛΗ-Η7Μ
Θέμα: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Ημ/νια: 16/04/2021 14:13:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΛΟ46ΜΤΛΗ-ΙΞ9
Θέμα: Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης (41) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων
Ημ/νια: 16/04/2021 14:09:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ99546ΜΤΛΗ-ΖΗΛ
Θέμα: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Ημ/νια: 16/04/2021 14:08:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΚ546ΜΤΛΗ-ΝΕΜ
Θέμα: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Ημ/νια: 16/04/2021 14:04:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΠΨ46ΜΤΛΗ-ΩΧΨ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Ανάθεση στον Ζήση Τσιριγκούλη την προμήθεια κλειδαριάς ασφαλείας με κλειδιά, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας .
Ημ/νια: 14/04/2021 11:07:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΖ046ΜΤΛΗ-7Δ0
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2410989899
Ημ/νια: 13/04/2021 13:37:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΨΗ46ΜΤΛΗ-ΞΥ0
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε. C2420101001
Ημ/νια: 12/04/2021 14:28:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Μ9446ΜΤΛΗ-ΥΤ9
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε. C2420201001
Ημ/νια: 12/04/2021 10:02:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ4Υ46ΜΤΛΗ-ΗΤΥ
Θέμα: Δικαιολογητικά δαπάνης Α.Λ.Ε. C2420201001
Ημ/νια: 12/04/2021 09:17:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΙΓ46ΜΤΛΗ-ΧΒΗ
Θέμα: Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 09/04/2021 14:36:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΜΥΦ46ΜΤΛΗ-Η2Ζ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 09/04/2021 13:48:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΨΓΣ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 09/04/2021 13:01:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΓΙ46ΜΤΛΗ-ΙΨΦ
Θέμα: Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 09/04/2021 12:56:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Π4Α46ΜΤΛΗ-1ΔΚ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το Ν.4354/2015, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069632, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Ημ/νια: 09/04/2021 12:37:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3Γ646ΜΤΛΗ-Ρ6Ε

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ημ/νια: 07/04/2021 12:35:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΦ646ΜΤΛΗ-ΘΘΩ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 06/04/2021 08:42:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΛ246ΜΤΛΗ-ΞΒΜ
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Εδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ: 5070727 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020
Ημ/νια: 01/04/2021 18:50:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 97ΞΟ46ΜΤΛΗ-ΖΔ9
Θέμα: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημ/νια: 01/04/2021 11:20:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΦΣ46ΜΤΛΗ-0ΛΟ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 01/04/2021 11:18:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ0Α46ΜΤΛΗ-ΛΥΠ
Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 01/04/2021 10:47:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ7Ε46ΜΤΛΗ-Γ2Ε
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ
Ημ/νια: 01/04/2021 10:40:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΣΠ46ΜΤΛΗ-Η5Ρ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΚ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Ημ/νια: 30/03/2021 09:05:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 68Ο246ΜΤΛΗ-ΗΡΤ
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ημ/νια: 20/03/2021 13:13:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ5Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΤΟ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Ημ/νια: 12/03/2021 12:01:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΞΠ46ΜΤΛΗ-ΙΥΩ