Διαύγεια

Αναρτήσεις στη Διαύγεια για: 1]ΔΔΕ Φθ/θας 2]Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
3]Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας. 4]Ζαχαράκη Σοφία Υφυπουργός Παιδείας

ΔΔΕ Φθιώτιδας

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ
Ημ/νια: 09/03/2020 15:03:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63ΓΠ46ΜΤΛΗ-2ΨΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ
Ημ/νια: 09/03/2020 15:01:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΓΖ46ΜΤΛΗ-Η70
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 09/03/2020 14:57:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΗΨ46ΜΤΛΗ-6Ε8
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Ημ/νια: 06/03/2020 13:25:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΚΠ46ΜΤΛΗ-ΨΘ6
Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2020 13:20:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΟΚ46ΜΤΛΗ-ΙΔΜ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ 2019-2020
Ημ/νια: 06/03/2020 13:16:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ5Ψ46ΜΤΛΗ-ΝΟΟ
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημ/νια: 06/03/2020 13:16:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν7Ω46ΜΤΛΗ-Ν67
Θέμα: Τροποποίηση αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημ/νια: 06/03/2020 13:12:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΔΘ46ΜΤΛΗ-ΓΒΟ
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημ/νια: 05/03/2020 12:38:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΑΩ46ΜΤΛΗ-Ζ39
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημ/νια: 05/03/2020 12:36:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΡ946ΜΤΛΗ-Δ4Ρ

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:39:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΕΠ46ΜΤΛΗ-Λ42
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:26:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΣΝ46ΜΤΛΗ-ΝΞΧ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:24:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞ3146ΜΤΛΗ-8ΞΦ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:21:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ8Ζ46ΜΤΛΗ-ΥΣ6
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:17:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΕΚ46ΜΤΛΗ-Ν3Θ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:13:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΥΘ46ΜΤΛΗ-ΒΦΟ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 12:00:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ1Β46ΜΤΛΗ-ΩΔΘ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 11:39:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΒ746ΜΤΛΗ-6ΙΒ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 10:45:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60Η246ΜΤΛΗ-ΛΗΖ
Θέμα: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 27/03/2020 10:38:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ8Β46ΜΤΛΗ-ΧΝΜ

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Προκήρυξη σύμβασης 2020/S 063-150460 για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.
Ημ/νια: 30/03/2020 19:10:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 67ΤΡ46ΜΤΛΗ-91Χ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» (Αρ. Διακ. 2/2019)
Ημ/νια: 30/03/2020 19:01:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΩ346ΜΤΛΗ-Π1Ι
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ημ/νια: 30/03/2020 14:11:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΩ246ΜΤΛΗ-Η0Ζ
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητές ή απόφοιτοι). -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ημ/νια: 30/03/2020 13:16:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΧΕ46ΜΤΛΗ-7ΘΡ
Θέμα: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2020
Ημ/νια: 30/03/2020 11:46:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΔΟ46ΜΤΛΗ-86Ε
Θέμα: Χρηματοδότηση του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για πληρωμή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος (ακαδ. έτος 2018-19).
Ημ/νια: 30/03/2020 09:38:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65Κ546ΜΤΛΗ-3Ε4
Θέμα: «Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ».
Ημ/νια: 30/03/2020 09:07:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Δ646ΜΤΛΗ-4ΘΘ
Θέμα: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου» (αρ. διακ. 05/2018) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 11 – Δομικών έργων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 61135).
Ημ/νια: 27/03/2020 22:34:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΩ346ΜΤΛΗ-9ΚΑ
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ημ/νια: 27/03/2020 16:20:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΟ5Η46ΜΤΛΗ-58Ψ
Θέμα: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ημ/νια: 27/03/2020 16:15:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΙΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Ανακατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 24/03/2020 12:12:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΞ846ΜΤΛΗ-Η5Φ
Θέμα: Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου
Ημ/νια: 24/03/2020 11:05:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΜ046ΜΤΛΗ-80Π
Θέμα: Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας
Ημ/νια: 20/03/2020 11:57:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΩΝ46ΜΤΛΗ-138
Θέμα: Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2020-2021
Ημ/νια: 19/03/2020 11:32:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΨΒΦ
Θέμα: «Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021»
Ημ/νια: 05/03/2020 09:49:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60Β146ΜΤΛΗ-ΝΡ9
Θέμα: Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021
Ημ/νια: 04/03/2020 14:22:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 93ΧΗ46ΜΤΛΗ-ΙΑΡ
Θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής βιβλίων εκδόσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου σχολικού έτους 2019-2020»
Ημ/νια: 03/03/2020 15:02:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΔ446ΜΤΛΗ-ΟΙ3
Θέμα: Καθορισμός του αναγκαίου αριθμού αντιτύπων εκδόσεως Ιδρύματος Ευγενίδου που θα διανεμηθούν στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. κατά το σχ. έτος 2019-2020, της προκαλούμενης δαπάνης και του τρόπου πληρωμής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθώς και του χρόνου παράδοσης των αντιτύπων
Ημ/νια: 03/03/2020 10:13:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60Δ146ΜΤΛΗ-ΠΙΛ
Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020»
Ημ/νια: 28/02/2020 12:50:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο
Θέμα: Επαναχρησιμοποιούμενα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
Ημ/νια: 28/02/2020 11:33:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΤ146ΜΤΛΗ-5Α1

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα
Ημ/νια: 30/03/2020 10:15:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΑ846ΜΤΛΗ-Ξ9Μ
Θέμα: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Ημ/νια: 09/03/2020 12:02:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3Δ646ΜΤΛΗ-03Ι
Θέμα: Συνάντηση εργασίας Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 05/03/2020 09:51:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΟ246ΜΤΛΗ-Δ0Β
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2020 10:42:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ6546ΜΤΛΗ-7Δ6
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 25/02/2020 10:38:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΥΚ46ΜΤΛΗ-9ΕΜ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 25/02/2020 10:35:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΙ346ΜΤΛΗ-ΑΒΣ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 25/02/2020 10:31:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΠΘ46ΜΤΛΗ-ΓΓΘ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΑΙΘ Β, ΔΙΓΑΛΑΚΗ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020)
Ημ/νια: 14/02/2020 10:43:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 698Β46ΜΤΛΗ-ΡΧΩ
Θέμα: 7η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.
Ημ/νια: 11/02/2020 10:12:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΒΔ46ΜΤΛΗ-4ΘΝ
Θέμα: Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου τριών (03) καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ημ/νια: 10/02/2020 14:11:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΞΟ46ΜΤΛΗ-ΤΔ8

 

Print Friendly, PDF & Email