Διαύγεια

Αναρτήσεις στη Διαύγεια για: 1]ΔΔΕ Φθ/θας 2]Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
3]Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας. 4]Ζαχαράκη Σοφία Υφυπουργός Παιδείας

ΔΔΕ Φθιώτιδας

Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 09:56:54
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΟ446ΜΤΛΗ-2ΣΖ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ
Ημ/νια: 30/06/2020 12:36:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΑΝ46ΜΤΛΗ-ΟΜΕ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120207001
Ημ/νια: 30/06/2020 10:22:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ0Α46ΜΤΛΗ-ΕΘ4
Θέμα: Χορήγηση Μ.Κ. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Ημ/νια: 23/06/2020 11:09:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΥΝ46ΜΤΛΗ-ΝΘΖ
Θέμα: Χορήγηση Μ.Κ. σε αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
Ημ/νια: 23/06/2020 11:07:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΘ746ΜΤΛΗ-9Ο9
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΚ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Ημ/νια: 22/06/2020 12:13:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 656Κ46ΜΤΛΗ-Β3Γ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ 2019-2020
Ημ/νια: 22/06/2020 10:14:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΡ246ΜΤΛΗ-ΕΝΖ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/06/2020 14:02:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΔΑ46ΜΤΛΗ-ΖΝ3
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2020 11:00:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ0446ΜΤΛΗ-ΧΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2130205001
Ημ/νια: 15/06/2020 10:39:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΠΛ46ΜΤΛΗ-Α6Π

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: «Διδασκαλία Β’ ξένης γλώσσας στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»
Ημ/νια: 03/07/2020 13:32:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΩ46ΜΤΛΗ-0Ω5
Θέμα: «Έγκριση λειτουργίας τμημάτων πρόωρης υποδοχής σε Δημοτικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2020-21»
Ημ/νια: 03/07/2020 13:27:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΞΠ46ΜΤΛΗ-0Α8
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ 1019-206-9901300 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Ημ/νια: 02/07/2020 10:23:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΘΞ46ΜΤΛΗ-ΥΒ3
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 02/07/2020 10:19:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΨΓ46ΜΤΛΗ-Σ1Π
Θέμα: Ανάθεση στον Νικόλαο Σοφιανό «SOFIANOS» για την Αγορά ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας-Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας
Ημ/νια: 02/07/2020 09:38:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΦΑ
Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο: 1) της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014- 2020, 2) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 3) της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019- 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047065,του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», 4) της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 5) της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 6) της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», σχολικό έτος 2019-2020, με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» και 7) «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία Πληροφορίες: Ευσταθίου Μαρίνα Τηλ.: 22310 66152 Φαξ: 22310 66167 Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]stellad.pde.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τους ΠΕ25 με κωδικό ΟΠΣ: 5047057 Λαμία, 01-07-2020 Ημερομηνία: 30-06-2020 Αριθ. Πρωτ.: 3366 ΑΠΟΦΑΣΗ 5031825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Θέμα: Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο: 1) της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014- 2020, 2) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 3) της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019- 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047065,του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», 4) της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 5) της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 6) της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», σχολικό έτος 2019-2020, με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» και 7) «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία Πληροφορίες: Ευσταθίου Μαρίνα Τηλ.: 22310 66152 Φαξ: 22310 66167 Ηλ. Διεύθυνση: [email protected] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τους ΠΕ25 με κωδικό ΟΠΣ: 5047057 Λαμία, 01-07-2020 Ημερομηνία: 30-06-2020 Αριθ. Πρωτ.: 3366 ΑΠΟΦΑΣΗ 5031825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ημ/νια: 02/07/2020 08:40:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΙΘ46ΜΤΛΗ-8ΜΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕC2410201001
Ημ/νια: 02/07/2020 08:37:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΗ246ΜΤΛΗ-1ΗΟ
Θέμα: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας
Ημ/νια: 01/07/2020 13:42:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 621346ΜΤΛΗ-6ΙΦ
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας, ως προς τους γραμματείς
Ημ/νια: 01/07/2020 11:28:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Α8346ΜΤΛΗ-ΥΗΥ
Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο: 1) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 2) της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020» και 3) «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Θέμα: Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο: 1) της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», 2) της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020» και 3) «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ημ/νια: 01/07/2020 08:16:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω92Δ46ΜΤΛΗ-ΚΔΥ

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: «Αντικατάσταση μελών του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.).»
Ημ/νια: 03/07/2020 13:13:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω83Τ46ΜΤΛΗ-Ρ87
Θέμα: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ημ/νια: 03/07/2020 11:33:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ3Υ46ΜΤΛΗ-ΗΣ1
Θέμα: Αντικατάσταση μελών πενταμελούς Επιτροπής κρίσης για την μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε οργανική, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Ημ/νια: 03/07/2020 09:45:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ8Α46ΜΤΛΗ-Ζ5Ξ
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης πενταμελούς Επιτροπής για την μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε οργανική, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως προς τον ορισμό του Προέδρου
Ημ/νια: 03/07/2020 09:42:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65Ξ346ΜΤΛΗ-ΖΦ5
Θέμα: Μετάταξη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ημ/νια: 03/07/2020 09:35:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΘΕ46ΜΤΛΗ-4ΥΝ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης προκήρυξης (1) εκ των (17) κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ημ/νια: 03/07/2020 09:32:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΗΨ46ΜΤΛΗ-Λ6Α
Θέμα: Μετάταξη του Ελευθερίου Λουκή, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), από τις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ημ/νια: 03/07/2020 09:28:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1Ι546ΜΤΛΗ-4ΤΑ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης προκηρύξεων (3) εκ των (12) κενών θέσεων Καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ημ/νια: 03/07/2020 09:24:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΓΠ46ΜΤΛΗ-ΜΙ3
Θέμα: Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις εξέλιξης 4 θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ημ/νια: 03/07/2020 09:00:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω05Ε46ΜΤΛΗ-Θ97
Θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020 και με κατατακτήριες εξετάσεις
Ημ/νια: 03/07/2020 07:48:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΩΚΟ46ΜΤΛΒ-ΔΞ9

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού
Ημ/νια: 02/07/2020 09:28:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΑ546ΜΤΛΗ-ΡΟΘ
Θέμα: Αναστολή εφαρμογής Απόφασης Κατάργησης Γενικού Λυκείου Καναλίων
Ημ/νια: 30/06/2020 15:18:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΙΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤΘ
Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 73209/Η2/12-6-2020 «Τροποποίηση της 206083/Η2/31-12-2019 Υ.Α. «Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2019-20 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού
Ημ/νια: 26/06/2020 11:51:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65Ε246ΜΤΛΗ-8ΡΖ
Θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 79942/ΓΔ4/19 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 23/06/2020 12:35:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65Η146ΜΤΛΗ-ΜΔΝ
Θέμα: Ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων για το σχολικό έτος 2020-2021
Ημ/νια: 18/06/2020 11:50:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60Ε846ΜΤΛΗ-Μ61
Θέμα: Ανάκληση εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 17/06/2020 12:01:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΒ246ΜΤΛΗ-0ΟΜ
Θέμα: Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων
Ημ/νια: 17/06/2020 11:16:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 669846ΜΤΛΗ-ΙΞ5
Θέμα: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»
Ημ/νια: 15/06/2020 16:07:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΩΖΗ46ΜΤΛΗ-ΓΞΒ
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206083/Η2/31-12-2019 Υ.Α. "Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2019-20 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού"
Ημ/νια: 12/06/2020 16:50:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΑΟ46ΜΤΛΗ-ΣΨΙ
Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών Ελληνικών Λυκείων της Αιγύπτου στα αιγυπτιακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
Ημ/νια: 10/06/2020 16:27:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Λ9446ΜΤΛΗ-0ΓΡ

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Ημ/νια: 03/07/2020 14:07:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ3Ι46ΜΤΛΗ-ΘΤΦ
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή- ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετού- ντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).
Ημ/νια: 01/07/2020 14:53:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΜΟ46ΜΤΛΗ-1ΥΘ
Θέμα: Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Ημ/νια: 26/06/2020 10:09:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Σ746ΜΤΛΗ-ΧΦΤ
Θέμα: Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι..
Ημ/νια: 23/06/2020 13:08:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΒΩ46ΜΤΛΗ-ΡΒΕ
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του άρθρου πεντηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την αναστολή της υποχρέωσης είσπραξης των οφειλόμενων ποσών των περ. (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..
Ημ/νια: 22/06/2020 21:06:54
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΙΣ46ΜΤΛΗ-ΗΥΖ
Θέμα: Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020 και αποστολή των συγκεντρωτικών λιστών.
Ημ/νια: 17/06/2020 10:27:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 97ΟΝ46ΜΤΛΗ-ΗΗ0
Θέμα: «Υπαγωγή του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4485/17 (Α΄114)»
Ημ/νια: 10/06/2020 10:55:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΦΩ46ΜΤΛΗ-ΚΩ7
Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία του Εργαστηρίου μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Ημ/νια: 09/06/2020 10:56:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΩΔ465ΦΥΟ-ΤΟ9
Θέμα: «Υπαγωγή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/17(Α΄114».
Ημ/νια: 04/06/2020 11:36:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΑΚ46ΜΤΛΗ-0Κ2
Θέμα: Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ημ/νια: 03/06/2020 15:46:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Φ446ΜΤΛΗ-ΧΨΣ

 

Print Friendly, PDF & Email