Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όσους επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας να υποβάλουν αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας από 28-08-2014 έως και 01-09-2014 και ώρα 11:00.

Υποβλητέα δικαιολογητικά

1)      Αίτηση

2)      Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο θα εκδοθεί από τη Δ/νση Εκπ/σης στην οποία υπάγεται οργανικά ο εκπαιδευτικός.

3)      Βιογραφικό σημείωμα.

4)      Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

5)      Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

6)      Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

7)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στο Ν. 4057/2012.

Ο Αναπληρωτής του Διευθυντή

Γεώργιος Κυρτσοκώστας

© 2014, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email