Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

Αριθμ. Φ.353.1/6/32251/Δ1 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1667 τ.Β΄/5−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως συμπληρώθηκε − τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Η παρ. 2γ. του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ορίζουν τον αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
Στην παρ. 2ια. του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εισηγούνται στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια τον ορισμό του αναπληρωτή τους.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Συμπλήρωση του διαχειριστή:Η παρ. 2γ. του άρθρου 3 του 1340Β/2002:fek_2002_a3c

© 2014, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email