Τι ισχύει διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Σχετικά με το διδακτικό ωράριο ισχύουν τα εξής:

1. Το άρθρο 14, παρ. 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή…»
2. Το άρθρο 31, παρ. 3 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010) «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα που ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου ή β) σε άλλη ……, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α’ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.»
3. Το άρθρο 25, παρ. 5 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/01-11-2013) «Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μία (1) έως πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
4. Το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/01-11-2013) « Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. …….»
5. Η αριθμ. Φ.353.1/28/126721/Δ1/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2341 τ.Β’/20-09-2013) που συμπληρώνει το άρθρο 10, παρ. 2 με το εδάφιο στ’ ως εξής: «στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση …… στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση……… Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετική νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών».
6. Τα άρθρα 28, 29 και 39 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Η παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/11-08-1997) «Εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης».
8. Η παρ. 2, της Υποπαραγράφου Θ.2, σελίδα 1608 : Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α’/09-05-2013) «Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης».
9. Το με αριθμό Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, παράγραφος 6. Ωράριο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

επιμέλεια άρθρου : Καλοδήμος Δ.

© 2013, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr