22-12-16 Πρόσκληση για επιλογή διευθυντού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

board 1364649 960 720 550 400

22-12-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για επιλογή διευθυντού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./Αρ. Φύλλου 614/14.11.2016, καλεί, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 9 και 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), επιστήμονες με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την θέση Διευθυντού του Ελληνικού ΕΛΙΔΕΚ Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Σε περίπτωση που είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ), κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΕΣ. Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ διορίζεται για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr