21-12-16 Πρόσκληση για συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

board 1364649 960 720 550 400

21-12-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο  του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αριθμ. 667/7.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 614) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), επιστήμονες διεθνούς κύρους, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις εννέα (9) θέσεις μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στους εξής τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας

 Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr