Εγγραφή του σχολείου σας για το πείραμα του Ερατοσθένη.

Register your school for the Eratosthenes Experiment, a fascinating global science activity happening on 21 March 2016, also known as Spring Equinox Day! After registering, you will become part of a community of hundreds of schools all around the world!

Eratosthenes was known for his findings in mathematics, astronomy and other fields of science. He developed a system consisting of latitudes and longitudes, as well as the leap year to adjust the calendar year. Early astronomers used another mechanical invention of his to demonstrate and predict stars’ motions in the sky.

The Eratosthenes experiment gives schools the opportunity to measure simultaneously the Earth’s circumference, using only an Internet connection, the shadow from a stick, mathematical formulas and Google Maps. Schools will be rewarded for their contributions in two categories, based on their completion of this online lesson and pictures taken during the event.

Go to the website of the Eratosthenes Experiment to register your school for this experiment: http://eratosthenes.ea.gr/en

Μετάφραση με το https://translate.google.com/
Εγγραφή του σχολείου σας για το πείραμα του Ερατοσθένη, μια συναρπαστική παγκόσμια επιστημονική δραστηριότητα που συμβαίνει στις 21 Μαρτίου 2016, επίσης γνωστή ως Ημέρα της Άνοιξης Ισημερία! Μετά την εγγραφή, θα γίνει μέρος μιας κοινότητας εκατοντάδες σχολεία σε όλο τον κόσμο!
Ερατοσθένης ήταν γνωστός για τα ευρήματά του στα μαθηματικά, την αστρονομία και σε άλλους τομείς της επιστήμης. Ανέπτυξε ένα σύστημα που αποτελείται από γεωγραφικά πλάτη και μήκη, καθώς και το δίσεκτο έτος για να ρυθμίσετε το ημερολογιακό έτος. Πρόωρη αστρονόμοι χρησιμοποίησαν μια άλλη μηχανική εφεύρεση του του για να αποδείξει και να προβλέψει κινήσεις αστέρια »στον ουρανό.
Το πείραμα του Ερατοσθένη δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μετρήσει ταυτόχρονα την περιφέρεια της Γης, χρησιμοποιώντας μόνο μια σύνδεση στο Internet, η σκιά από ένα ραβδί, μαθηματικούς τύπους και το Google Maps. Τα σχολεία θα πρέπει να ανταμείβεται για τη συμβολή τους σε δύο κατηγορίες, με βάση την ολοκλήρωσή τους από αυτό το online μάθημα και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του Πειράματος Ερατοσθένης για την εγγραφή του σχολείου σας για αυτό το πείραμα: http://eratosthenes.ea.gr/en

eratosthenis

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email