Η διασύνδεση MySchool και Εθνικού Δημοτολογίου βάζει τέλος στα δικαιολογητικά.

Η Διασύνδεση MySchool και Εθνικού Δημοτολογίου βάζει τέλος στα δικαιολογητικά.

ΣΕ ΚΥΑ που υπογράφουν οι: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ αναφέρεται:
Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου

….αποφασίζουμε:
1. Προσδιορίζουμε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), «Διόφαντος» ως διαπιστευμένο φορέα, ο οποίος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Την πρόσβαση του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣΕΔ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του Ν. 3274/2004 και αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών με την εγγραφή και παρακολούθηση των μαθητών σε Νηπιαγωγεία − Δημοτικά −Γυμνάσια − Λύκεια. Η  διασύνδεση θα γίνεται εντός του δικτύου Σύζευξις μέσω των υποδομών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών εγγραφής και παρακολούθησης των μαθητών στο Νηπιαγωγεία − Δημοτικά −Γυμνάσια −Λύκεια θα μεταφέρονται ψηφιακά από το ΟΠΣΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school» του
ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με τις προδιαγραφές τους, θα προσδιοριστούν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΔΗΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η υπογραφή του οποίου θα σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω πρόσβασης. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα προσδιορίζεται και η ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της διασύνδεσης.
4. Η διοίκηση του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, ώστε:
α) Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που του έχει χορηγηθεί η πρόσβαση (΄Αρθρο 15 του Ν. 3274/2004, ΦΕΚ Α΄ 195).
β) Να οριστεί υπεύθυνος διαλειτουργικότητας (εφεξής ΥΔΛ) καθώς και αναπληρωτής αυτού, τα πλήρη στοιχεία των οποίων, καθώς και οι αντικαταστάτες τους, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στη ΔΗΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
γ) Ο ΥΔΛ μεριμνά για την αποφυγή σκόπιμης ή εκ σφάλματος κατάχρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων της ΔΗΔ.
δ) Ο ΥΔΛ οφείλει να τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που του έχουν αποδοθεί και να ειδοποιεί άμεσα τη ΔΗΔ για τυχόν διαρροή τους.
ε) Ο ΥΔΛ σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης κενού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό, που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία του ΟΠΣΕΔ, υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη ΔΗΔ με τις πληροφορίες του συμβάντος. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.
στ) Στα αρχεία καταγραφής του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή
5. α) Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για  να εξασφαλίσει τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει το ΟΠΣΕΔ.
Η πρόσβαση αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 08:30 μ.μ. έως 07:00 π.μ. της επομένης ημέρας, από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός της Τετάρτης οπότε και δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση. Την Κυριακή θα επιτρέπεται η πρόσβαση και τις υπόλοιπες ώρες
της ημέρας, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για αναγκαστική διακοπή λόγω συντήρησης των συστημάτων. Οι παραπάνω περιορισμοί μπορούν να γίνουν ευνοϊκότεροι για το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», μόνο ύστερα από πρόταση της ΔΗΔ και την σύμφωνη γνώμη του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».
β) Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ μέσω του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση τους, από λάθη ή παραλείψεις του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», από διακοπές της
διαδικτυακής διασύνδεσης, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Ειδικότερα η ΔΗΔ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ είτε προγραμματισμένα μετά από ειδοποίηση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας (οπότε και δεν απαιτείται ειδοποίηση).
δ) Η ΔΗΔ όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ.
ε) Αρκεί η αιτιολογημένη εντολή του προϊσταμένου της ΔΗΔ, εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της προηγούμενης παραγράφου της παρούσης, για να διακοπεί μονομερώς η πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΠΣΕΔ.
στ) Η ΔΗΔ θα ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για εκείνους τους Δήμους για τους οποίους δεν παρέχονται διαδικτυακές υπηρεσίες. Ο κύριος λόγος που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι όταν διαπιστωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι τα δεδομένα ενός Δήμου αποκλίνουν από αυτά του ΟΠΣΕΔ και κατά συνέπεια
τυχόν απόκλιση στοιχείων στις προαναφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες θα δημιουργούν ασυμβατότητα στα στοιχεία των πολιτών. Η ασυμβατότητα αυτή βαρύνει το Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3274/2004, κατά την οποία οι Δήμοι οφείλουν
να μεριμνούν, ώστε να μην προκύπτουν διαφορές μεταξύ των τοπικών αρχείων τους και της βάσης δεδομένων του ΟΠΣΕΔ στα δεδομένα που τους αφορούν, τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά τις μεταβολές.
6. Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» υποχρεούται να στέλνει στο Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τριμηνιαία αναφορά για το πλήθος των αιτημάτων πρόσβασης του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά του ζητηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών.
7. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «my school» στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), οι Υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αποκλειστικά: Νηπιαγωγεία − Δημοτικά
− Γυμνάσια − Λύκεια) και έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school»:
α) αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school», από το ΟΠΣΕΔ.
β) δεν επιτρέπεται να ζητούν από τους πολίτες να προβαίνουν στην προσκομιδή δικαιολογητικών στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται από το ΟΠΣΕΔ. Όμως, επιτρέπεται η προσκομιδή δικαιολογητικού (πιστοποιητικού γέννησης) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους
θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν στους Δήμους.

 

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email