«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας».

Για τα σχετικά 5 έγγραφα πατήστε εδώ
1.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19-1-2016.pdf
2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.doc
3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.docx
4.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Ε.Θ..doc
5.εγκυκλιος εκπαιδευτικων θεματων.docx

Προκηρύσσουμε

 την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν.4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας και θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 και γ) έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email